پولت تخم گذار

نژاد

Bovans

سن پولت

حداکثر 17 هفته

CATEGORY
پولت تخم گذار
ABOUT

پولت های نژاد بونز که در واحد بوئین زهرا بصورت تخصصی پرورش داده شده اند