تیم مدیریت

مهندس کاشفی

سمت : معاون مدیرعامل

مهندس علی تقوی فر

سمت : مدیرعامل سیمرغ

مهندس رزم حسینی

سمت : مدیر واحد کرمان و بردسیر

دکتر دهقان زاده

سمت : مدیر واحد یزد

شسیبشسیب

مهندس سالمی

سمت : مدیر واحد زیاران و لالجین همدان

مهندس میرمعزی

سمت : مدیر واحد خراسان

مهندس وحیدی فر

سمت : مدیر تولید واحد اصفهان

مهندس اسدی

سمت : مدیر واحد بوین زهرا