واحد لالجین همدان

:این واحد در سال 1383در زمینی به مساحت چهار هکتار تاسیس ودر مهر ماه سال 1392 به تملک شرکت سیمرغ در آمده است. بخش های مختلف این مزرعه عبارتست از:
هشت سالن با 35000 قطعه مرغ مادر تخمگذار
کارخانه دان با ظرفیت تولید 2هزار تن در سال

آدرس پستی مزرعه : همدان، لالجین کیلومتر 10جاده شهرک صنعتی وروستای گنبدان، مزرعه مرغ مادر شرکت سیمرغ
تلفن مزرعه : 44-33- 58248022-081